Банктын Реквизиттери

«РСК Банк» Ачык Акционердик Коому

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 1996-жылдын 25-июлундагы №033/1, №033-Лицензия

Юридикалык жана почталык дареги:

720021, Бишкек ш., Москва көч., 80/1
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корр. эсеп: 1013810000480183
БИК: 129001
ИНН: 02907199610193
УККН: 999

ОКПО: 21573007

Борбордук офис:
Бишкек ш., Москва көч., 80/1
РСК>ИНФО кардарларды колдоо кызматы: 911 111

 

 

email:  info@rsk.kg 

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.